Warning: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nagybereny/domains/nagybereny.hu/public_html/templates/siteground-j16-5/html/com_content/article/default.php on line 43

Nagyberény Községi Önkormányzata az által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját a 2016/2017-es nevelési évben: az alábbiak szerint határozza meg:

Időpontja: 2016. május 2-3. napjai 8.00 –15.00 óráig.

Helyszíne: Nagyberényi Pillangó Óvoda (Nagyberény, Óvoda u. 1.)

Az óvoda felvételi körzete: Nagyberény község területe.

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabadférőhely esetén az intézmény Nagyberény közigazgatási területén kívülről, így Ságvár, Som, Nyim, Szabadhídvég, Bábonymegyer, Mezőkomárom, Pélpuszta, Siófok, Ádánd, Tab településekről is, illetve további településekről is felvehet gyermekeket.
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.

Az óvoda nyitva tartása:
Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00 óráig

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változott!

2015. szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. A beíratás elmulasztása 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 26-áig levélben értesíti a szülőt.

Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37.- 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Szemenyei Zoltánné mb. Óvodavezető Asszony ad.

Nagyberény Község Önkormányzata

2016.01.31.